Loading...

Află mai multe despre munca noastră și despre activitățile noaste profesionale

Asociaţia CES – Colaborăm Educăm Sprijinim (Asociaţia CES) este o personalitate juridică română de drept privat, autonomã din punct de vedere structural, funcţional şi economic, o organizaţie non-guvernamentalã, apolitică, non-etnicã, non-confesionalã, fără scop patrimonial, ce acţionează în beneficiu public, înfiinţată prin hotărârea judecătorească nr.178/A/2011 din 27 septembrie 2011 de un grup de cadre didactice ale unei şcoli speciale: Centrul Şcolar de Educaţie Incluzivă Nr.1 Oradea (CSEI Nr.1 Oradea), ca urmare a parteneriatului şcolar multilateral Comenius „Învăţăm făcând, trăim muncind”. În prezent asociaţia numără 34 de membri, cadre didactice din şcolile speciale din judeţul Bihor și de la Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională Bihor. Asociaţia nu are angajaţi permanenţi, membrii, activând cea mai mare parte a timpului în regim de voluntariat. Ocazional, persoane din afara asociaţiei: elevi, studenţi ai facultăţilor de profil, alte categorii de profesionişti din domenii diferite, dar interesaţi de problematica persoanelor cu dizabilităţi, se implică în activităţile derulate de asociaţie ca şi voluntari sau ca prestatori de servicii.

Scopul Asociaţiei CES este colaborarea cu instituţii din ţară şi străinătate, în vederea promovării dimensiunii europene în procesul instructiv-educativ, prin creşterea gradului de profesionalism în educaţie, în general şi implicarea în recuperarea şi integrarea copiilor, tinerilor, adulţilor cu cerinţe educative speciale, datorate unor dizabilităţi, boli cronice, carenţe socio-afective sau care provin din medii sociale defavorizate, în special.

Asociaţia CES se adresează următoarelor categorii (care pot fi beneficiari şi/sau membri activi): cadre didactice, în special care îşi desfăşoară activitatea cu copii/tineri cu cerinţe educative speciale (psihologi, psihopedagogi, consilieri şcolari, profesori, profesori de sprijin, educatori, învăţători, kinetoterapeuţi, maiştri); cadre medicale; psihoterapeuţi; asistenţi sociali; referenţi; părinţi ai copiilor, tinerilor, adulţilor cu cerinţe educative speciale, profesori universitari şi cercetători; studenţi ai unor facultăţi de profil; persoane cu cerinţe educative speciale datorate unor dizabilităţi, boli cronice, carenţe socio-afective sau care provin din medii sociale defavorizate; alte persoane din ţară şi din străinătate, dispuse să accepte şi să sprijine scopul, obiectivele şi acţiunile asociaţiei.

Principiile care stau la baza organizării şi funcţionării Asociaţiei CES sunt:

• Colaborarea (cadre didactice-cadre didactice, cadre didactice-părinţi, cadre didactice- instituţii publice şi private din ţară şi străinătate: instituţii de învăţământ, factori de decizie, organizaţii nonguvernamentale, agenţi economici, mass-media, etc);

• Educaţia de calitate (formare profesională, publicaţii de specialitate);

• Sprijin (pentru beneficiari, pentru familiile acestora, pentru factorii educaţionali, pentru instituţiile/organizaţiile de provenienţă).